Regulamin

 1. Wydawcą serwisu internetowego www.ohsosimple.com.pl jest Oh So Simple.

 2. Korzystanie z serwisu www.ohsosimple.com.pl jest nieodpłatne i dobrowolne.

 3. Wszelkie prawa do wydawanego przez Oh So Simple (tj. Wydawcy) serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Oh So Simple, a prawa do jego tekstów, grafiki, zdjęć, materiałów audiowizualnych oraz innych materiałów są zastrzeżone na rzecz Oh So Simple lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Oh So Simple - są udostępniane na stronie serwisu internetowego www.ohsosimple.com.pl. Serwis internetowy www.ohsosimple.com.pl wraz całą zawartością podlega ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 4. Korzystanie z tekstów, elementów graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych zawartych w serwisie internetowym www.ohsosimple.com.pl, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów w nich zawartych. Zabrania się w szczególności:

- w celach komercyjnych: do kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie serwisu internetowego lub jego części, a także utworów udostępnianych na jego stronach

- rozpowszechniania (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji) zamieszczanych na stronie serwisu internetowego www.ohsosimple.com.pl, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów.

 1. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu internetowego www.ohsosimple.com.pl oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej tylko w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych.

 2. Użytkownicy mogą zamieszczać odnośniki prowadzące do udostępnianych na stronie serwisu materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych oraz innych elementów zawartych w serwisie www.ohsosimple.com.pl. Nie dopuszcza się zamieszczania odnośników do materiałów udostępnianych w serwisie internetowym www.ohsosimple.com.pl na stronach naruszających prawo, dobra osób trzecich czy dobre obyczaje.

 3. Inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszego „Regulaminu korzystania z serwisu www.ohsosimple.com.pl" korzystanie z utworów udostępnianych na stronie serwisu www.ohsosimple.com.pl bez uprzedniej wyraźnej zgody Oh So Simple jest zabronione, a naruszenie praw (lub podmiotów, których utwory są udostępniane na stronach serwisu www.ohsosimple.com.p) do utworów będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia prawa do korzystania z utworów i baz danych udostępnianych w ramach serwisu Wydawcy, prosimy o kontakt na adres info@ohsosimple.com.pl.

 4. Możemy udostępniać Użytkownikom treści ze względu na współpracę z naszymi klientami - reklamodawcami, których materiały reklamowe prezentowane są na stronach serwisu internetowego.

 5. Wszelkie dane i informacje udostępniane na stronach serwisu www.ohsosimple.com.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach rzetelnych i sprawdzonych.

 6. "Regulamin korzystania z serwisu www.ohsosimple.com.pl" nie ogranicza praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach serwisu internetowego www.ohsosimple.com.pl.

 7. Wszystkie kwestie nieuregulowane w niniejszym „Regulaminie korzystania z serwisu internetowego www.ohsosimple.com.pl regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego. 

 8. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu www.ohsosimple.com.pl" wchodzi w życie z dniem upublicznienia portalu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Portalu.

Zespół Oh So Simple